Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, ότι η Εταιρεία μας με γνώμονα την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους και έχοντας αυξημένο το αίσθημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθιερώνει τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και ασφαλούς χρονοσήμανσης στην ηλεκτρονική της αλληλογραφία. Κατά συνέπεια, δεν είναι πλέον απαραίτητη η φυσική παρουσία για την υποβολή αιτημάτων ή κατάθεσης εγγράφων.

Η «Δράση αξιοποίησης ψηφιακών υπογραφών με ενσωματωμένη ασφαλή χρονοσήμανση, στην εξερχόμενη και εισερχόμενη αλληλογραφία της εταιρείας» υλοποιείται, με απόφαση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Αντ. Παπαδόπουλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Μπενίση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την Εταιρεία, από τη Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνολογίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με την ουσιαστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Η παραπάνω, ψηφιακά πιστοποιημένη διακινούμενη αλληλογραφία, πραγματοποιείται ήδη κατά την επικοινωνία της Εταιρείας μας με τις Υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου και με δυνατότητα για άμεση χρήση από τους έχοντες την κατάλληλη υποδομή, Δημόσιους/ Ιδιωτικούς Φορείς και πολίτες, στην Ελλάδα και στις λοιπές 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την αποστολή αλληλογραφίας στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι: grammateia@eydap.gr.