Στηρίζοντας παράλληλα τις ευαίσθητες οικονομικά ομάδες που πλήττονται από την οικονομική κρίση.

.Αυξημένα κέρδη μετά φόρων ύψους  43,7 εκατ. ευρώ έναντι  42,0 εκατ. ευρώ το 2014 – αύξηση κατά 4,1%

.Αυξημένο καθαρό περιθώριο κέρδους 13,5% έναντι 12,9% το 2014

.Συνεχιζόμενη μείωση λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων κατά 1,7 εκατ. ευρώ (-0,7%)

.Αυξημένο κατά 5% προτεινόμενο μέρισμα χρήσης  0,21 ευρώ ανά μετοχή – μερισματική απόδοση 4,2%

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός, καθώς διαμορφώθηκε στα 324,2 εκατ. ευρώ έναντι 326,4 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,7%, απορροφώντας την εφαρμογή των χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της Εταιρείας και την παραχώρηση απευθείας τιμολόγησης Δήμων κατά μήκος του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος, στην ΕΥΔΑΠ Παγίων Ν.Π.Δ.Δ. .

Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων συνέχισαν την καθοδική τους πορεία, ως αποτέλεσμα του προσανατολισμού της Εταιρείας για τον περιορισμό των εξόδων. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 236,7 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 238,4 εκατ. ευρώ το 2014 (-0,7%).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 4,4% και διαμορφώθηκαν στα 83,8 εκατ. ευρώ έναντι 87,6 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ ανήλθαν στο ποσό των 56,3 εκατ. Ευρώ έναντι 63,5 εκατ. ευρώ το 2014, σημειώνοντας μείωση κατά 11,3%.

Τα κέρδη μετά φόρων για την Εταιρεία σημείωσαν αύξηση κατά 4,1% και διαμορφώθηκαν στα 43,7 εκατ. € από 42,0 εκατ. € το 2014 λόγω της θετικής επίδρασης του αναβαλλόμενου φόρου ως συνέπεια της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%. Επιπλέον, το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 13,5% από 12,9% το 2014.

Η ΕΥΔΑΠ, συνεπής πάντα προς τους μετόχους της -με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος- θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μεγαλύτερη διανομή μερίσματος κατά 5% από το 2014, ίση με το 51%, των καθαρών κερδών του 2015, μεικτού ποσού 22,4 εκατ. ευρώ (0,21 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνουμε ότι η μερισματική απόδοση της Εταιρείας για το 2015 ανέρχεται σε 4,2% έναντι 3,2% το 2014 (χρηματιστηριακή τιμή 31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα).